Bộ máy tổ chức

2.DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG TY.

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

THÂM NIÊN
CÔNG TÁC (NĂM)

GHI CHÚ

A

Lĩnh vực Tư vấn thiết kế và Giám sát.

Chuyên gia tư vấn chính làm chủ nhiệm, chủ trì.

1

Đào Duy Văn Kỹ sư Hệ thống điện

18

2

Nguyễn Thanh Sơn Kỹ sư Hệ thống điện

20

Chuyên gia tư vấn chính tham gia các lĩnh vực chuyên môn chính trong dự án ĐZ và TBA.

3

Phạm Quang Tuân Kỹ sư Hệ thống điện

05

4

Đoàn Tất Thế Kỹ sư Hệ thống điện

05

5

Trần Đức Trung Kỹ sư Hệ thống điện

03

6

Nguyễn Thị Phương Anh Kỹ sư Hệ thống điện

04

7

Nguyễn Ngọc Minh Kỹ sư xây dựng

22

8

Nguyễn Mạnh Sơn Kỹ sư xây dựng

05

9

Bùi Tiến Minh Kỹ sư Địa chất

13

10

Nguyễn Tuấn Anh Kỹ sư Địa hình

15

11

Nguyễn Thị Thúy Cử nhân kinh tế

05

B

Lĩnh vực thí nghiệm hiệu chỉnh điện.

Chuyên gia lĩnh vực nhất thứ (cao áp).

1

Đặng Quang Minh Kỹ sư Hệ thống điện

16

2

Mạnh Trọng Trúc  Kỹ sư Hệ thống điện

21

3

Nguyễn Đức Tỉnh

Kỹ sư Hệ thống điện

06

4

Dương Văn Lưu

Kỹ sư Hệ thống điện

05

Chuyên gia lĩnh vực nhị thứ.

5

Phạm Ngọc Minh

Kỹ sư Hệ thống điện

06

6

Phùng Quốc Chí

Kỹ sư Hệ thống điện

03

7

Lê Hải Minh

Kỹ sư Hệ thống điện

05

READ  Hình thành phát triển

One thought on “Bộ máy tổ chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *