Xây dựng mới và cải tạo đường dây 110kV cấp điện cho TBA 110kV XM Thành Thắng – XM Xuân Thành

Tên dự án : Xây dựng mới và cải tạo đường dây 110kV cấp điện cho TBA 110kV XM Thành Thắng – XM Xuân Thành
Hạng mục thực hiện : Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT thuộc dự án
Chủ đầu tư : Công ty Điện lực Hà Nam
Thời gian thực hiện : 3/2019 – 04/2019

 

 

 

 

 

READ  Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2