Xây dựng 02 xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Thạch Tổ san tải cho lộ 375 E3.5 (Phủ Lý) và 373 E24.8 ( Thanh Nghị)

Tên dự án : Xây dựng 02 xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Thạch Tổ san tải cho lộ 375 E3.5 (Phủ Lý) và 373 E24.8 ( Thanh Nghị)
Hạng mục thực hiện : Gói thầu 01: Tư vẫn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu
Chủ đầu tư : Công ty Điện lực Hà Nam
Thời gian thực hiện : 04/2020 – 05/2020

 

 

 

 

 

READ  Nhà máy điện Mặt trời Solar Farm Nhơn Hải 35MWp