Nhà máy Xi măng Bút Sơn DC2 lần 1 năm 2020

Tên dự án : Nhà máy Xi măng Bút Sơn DC2 lần 1 năm 2020
Hạng mục thực hiện : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện tại trạm 110/6kV và các trạm LS
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn
Thời gian thực hiện : 8/2020 – 9/2020

 

 

 

 

 

READ  Thí nghiệm, hiệu chỉnh Gói thầu số 3: Thiết kế, cung cấp VTTB và xây lắp (EPC) Dự án: Chuyển đấu nối