Thí nghiệm hiệu chỉnh

Thí nghiệm, hiệu chỉnh phần điện các công trình điện bao gồm: các nhà máy điện, trạm biến áp, các hệ thống điều khiển tự động

 

Tư vấn thiết kế

Tư vấn thiết kế: Tư vấn lập dự án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ bản vẽ thi công đường dây và trạm biến áp có quy mô đến 220kV.

 

Tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát kiểm tra chất lượng, nghiệm thu, hiệu chỉnh các thiết bị, công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV.

Cung cấp vật tư

Cung cấp các thiết bị nhất thứ và nhị thứ, rơ le, tủ bảo vệ, cáp điện và cáp quang cho các công trình Nhà máy điện và Trạm biến áp

 

 

Thi công xây lắp

Thi công xây lắp các công trình Nhà máy điện và Trạm biến áp