Gói thầu số 05: Xây lắp Tiểu dự án: Lắp bổ sung MBA T4 trạm E1.23 Vân Trì và cải tạo lắp bổ sung phần trung áp

Gói thầu số 05: Xây lắp Tiểu dự án: Lắp bổ sung MBA T4 trạm E1.23 Vân Trì và cải tạo lắp bổ sung phần trung áp

READ  Thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm tra và sửa chữa các thiết bị trạm 110kV và các trạm phụ Nhà máy Xi măng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.