Đường dây và TBA 110kV Hiển Khánh, tỉnh Nam Định

Tên dự án Đường dây và TBA 110kV Hiển Khánh, tỉnh Nam Định
Chủ đầu tư Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc
Hạng mục tham gia Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Địa điểm thực hiện Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Thời gian thực hiện 05/2021

 

READ  Đường dây và TBA 110kV Tiền Hải 2, tỉnh Thái Bình