Dự án: Nhà máy điện mặt trời Adani Phước Minh

Tên dự án : Dự án: Nhà máy điện mặt trời Adani Phước Minh
Hạng mục thực hiện : Tư vấn thỏa thuận chuyên ngành, TKKT và TKBVTC đường dây và trạm biến áp 110kV
Chủ đầu tư : Công ty cp đàu tư xây dựng SD Việt Nam
Thời gian thực hiện : 05/2020 – 08/2020

 

 

 

 

 

READ  Xây dựng hệ thống điện động lực trong Làng Văn Hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam giai đoạn II