Dự án: Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) – Giai đoạn I

Tên dự án : Dự án: Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) – Giai đoạn I
Hạng mục thực hiện : Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 18
Chủ đầu tư : Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thời gian thực hiện : 03/2018 – 9/2018

 

 

 

 

READ  Nhà máy điện mặt trời Hoàng Thái Giá và Nhà máy điện mặt trời HCG Tây Ninh