CQT lưới điện và cải tạo đường dây trên địa bàn tỉnh hà nam đợt 1- năm 2019

Tên dự án : CQT lưới điện và cải tạo đường dây trên địa bàn tỉnh hà nam đợt 1- năm 2019
Hạng mục thực hiện : Thí nghiệm VTTB
Chủ đầu tư : Công ty Điện lực Hà Nam
Thời gian thực hiện : 3/2019 – 5/2019

 

 

 

 

 

READ  Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ các thiết bị điện NM thủy điện Cốc San