Bộ máy tổ chức

2.DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG TY.

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

THÂM NIÊN
CÔNG TÁC (NĂM)

GHI CHÚ

A

Lĩnh vực Tư vấn thiết kế và Giám sát.

Chuyên gia tư vấn chính làm chủ nhiệm, chủ trì.

1

Đào Duy Văn Kỹ sư Hệ thống điện

18

2

Nguyễn Thanh Sơn Kỹ sư Hệ thống điện

20

Chuyên gia tư vấn chính tham gia các lĩnh vực chuyên môn chính trong dự án ĐZ và TBA.

3

Phạm Quang Tuân Kỹ sư Hệ thống điện

05

4

Đoàn Tất Thế Kỹ sư Hệ thống điện

05

5

Trần Đức Trung Kỹ sư Hệ thống điện

03

6

Nguyễn Thị Phương Anh Kỹ sư Hệ thống điện

04

7

Nguyễn Ngọc Minh Kỹ sư xây dựng

22

8

Nguyễn Mạnh Sơn Kỹ sư xây dựng

05

9

Bùi Tiến Minh Kỹ sư Địa chất

13

10

Nguyễn Tuấn Anh Kỹ sư Địa hình

15

11

Nguyễn Thị Thúy Cử nhân kinh tế

05

B

Lĩnh vực thí nghiệm hiệu chỉnh điện.

Chuyên gia lĩnh vực nhất thứ (cao áp).

1

Đặng Quang Minh Kỹ sư Hệ thống điện

16

2

Mạnh Trọng Trúc  Kỹ sư Hệ thống điện

21

3

Nguyễn Đức Tỉnh

Kỹ sư Hệ thống điện

06

4

Dương Văn Lưu

Kỹ sư Hệ thống điện

05

Chuyên gia lĩnh vực nhị thứ.

5

Phạm Ngọc Minh

Kỹ sư Hệ thống điện

06

6

Phùng Quốc Chí

Kỹ sư Hệ thống điện

03

7

Lê Hải Minh

Kỹ sư Hệ thống điện

05

READ  Hồ sơ pháp lý