Nhà máy điện mặt trời Hoàng Thái Gia

Tên dự án : Nhà máy điện mặt trời Hoàng Thái Gia
Hạng mục thực hiện : Lập hồ sơ BCNCKT xây dựng công trình “Nhà máy điện mặt trời Hoàng Thái Gia”, lập hồ sơ TKKT và lập hồ sơ TKBVTC hạng mục “Đường dây và trạm biến áp 110kV”
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư tín thác Hoàng Thái Gia
Thời gian thực hiện : 03/2018 – 06/2018

 

 

READ  Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2